Vervolg: Het onderhouden van de Wet

Door: Ahch Sandro Somm

Wie zijn oor afwendt van het horen der Wet, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn (Spreuken 28:9). Wij ontvangen van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden onderhouden en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht (1 Johannes 3:22). Voorwaar, Ik, de Here ,ik verander niet, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd (Maleachi 3:6), want God is geen God van verwarring, maar van vrede (1 Korinthiërs 14:33).

De Bijbel zegt in 1 Johannes 3:4 KJV, dat zonde het overtreden van de Wet is. Hoe kan men zondigen als er geen Wet is? Als de Wet is afgeschaft of als er geen Wet meer is, mogen we dan moorden, verkrachten, stelen, de Heilige Sabbatdag breken, gesneden beelden/andere goden aanbidden, vreemd gaan, homoseksualiteit bedrijven, onrein voedsel eten, heidense feestdagen en tradities vieren?

Geen Genade Zonder Christus

Paulus probeerde op verschillende manieren duidelijk te maken, dat zij die enkel alleen de Wet (“van Moses” ) wilden onderhouden en Christus niet wilden accepteren als “the Righteousness of the Most High,” nog steeds onwetend waren (Romeinen 10:1-3), want zonder Christus is er geen genade. Sterker nog, hij was/is de Genade van de Aller Hoogste. Als je de Wet wil onderhouden zonder genade, dan moet je er zeker van zijn, dat je geen zonde begaat anders staat je bestemming als verloren ziel al vast (Galaten 3:10 ).

Want een van de redenen dat genade gegeven is, is dat men zich zou kunnen bekeren van zonde, waar voorheen doodstraf op stond (Romeinen 6: 23). Paulus laat daarom nadrukkelijk weten, dat hij de Genade van de Aller Hoogste zeker niet negeert/veracht (Galaten 2:21). Maar hij zal zich altijd tot het niveau van een ieder buigen, altijd zonder te zondigen en vanuit daar het evangelie prediken, zodat de ziel van de persoon kan worden gewonnen (1 Korinthiërs 9:20,21).

Werken van het Vlees

Voor wat  Galaten 3:21-29 betreft vertelt Paulus weer hetzelfde als in onder andere Romeinen 8:3. De Wet zelf kon/kan de werken van het vlees niet veroordelen. Daarvoor moest er in het vlees (in de persoon van Christus ) de werken van het vlees overwonnen worden, zodat er een rechtvaardige veroordeling zou plaats vinden en tevens ook het gevolg van de werken van het  vlees (wat dus de dood was) te overwinnen (wat dus is gebeurd doordat Christus uit de dood is opgestaan en daardoor de macht over dood van satan heeft weggenomen (Hebreeën 2:2, 10-15).

Dus de belofte van het volgen van de Wet, want de rechtvaardigheid van de Wet is wat ons in leven hield (Romeinen 10:5), is nu veranderd naar een nog belangrijker /beter belofte. Doordat wij nu geloven in hem die de werken van het vlees heeft veroordeeld wat dus de Wet zelf niet kon doen (Hebreeën 8:6). Maar omdat de Wet de werken vd vlees niet kon veroordelen wil niet zeggen dat wij daarmee de Wet moeten wegdoen, zeker niet. Hoe zouden wij anders Christus moeten volgen als we niet wisten wat zonde is (Romeinen 6:1-2; 7:7, 12, 14; 1 Joh 3:4).

Doodstraf ontkomen door Genade

Kort gezegd, Paulus was zowel in Galaten 3 als Galaten 2 bezig de Israëlieten  te overtuigen dat je de doodstraf vanwege zonde konden ontspringen door de genade van de Aller Hoogste (vanwege Christus die onze genade geworden is (Romeinen 1:5; Efeziërs 1:6). Maar die genade komt dus door geloof in Christus en deze genade wandelt hand in hand met het onderhouden van de Wet. Zonder de Wet te onderhouden zouden wij weer terug bij af zijn en de Genade van de Aller Hoogste hebben vernietigd.

Dus zonder die genade ben je weer terug bij af en zou je dus bij overtreding van de Wet veroordeeld zijn tot de doodstraf, wat een vloek is (Galaten 3:13). Zonder die genade is de angst voor de doodstraf weer terug, wat juist door Christus onze Genade was weggenomen (Hebreeën 2:15).

%d bloggers liken dit: