First Fruits

En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: “Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat zal de priester die bewegen. Gij zult ook op den dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam, dat eenjarig is, ten brandoffer den HEERE; En zijn spijsoffer twee tienden meelbloem, met olie gemengd, ten vuuroffer, den HEERE tot een liefelijken reuk; en zijn drankoffer van wijn, het vierde deel van een hin. En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op dienzelven dag, dat gij de offerande uws Gods zult gebracht hebben; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen.” (Leviticus 23:10-14 – SV)

Kort nadat Mozes de Tien Geboden had gegeven, gaf God Israël nog een bevel:

Drie keer in het jaar zult gij Mij feest houden. Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden…En het feest des oogstes, der eerste vruchten van uw arbeid, die gij op het veld gezaaid zult hebben. En het feest der inzameling, op den uitgang des jaars…(Exodus 23: 14-16 – SV )

In de tijd van Mozes herdachten de Israëlieten bij het Wekenfeest oftewel First Fruits jaarlijks het binnen gaan van het beloofde land en het offeren van hun oogst aan de Almachtige. Leviticus 23:9-14, Numeri 28:26-31 en 1 Korinthiërs 15:21-23  verwijzen naar de first fruits.

Op dit oogstfeest, ook wel het feest van eerstelingen of weken genoemd, moesten de Israëlieten de eerstelingen van de late voorjaars tarweoogst in het Heilige Land offeren (Numeri 28:26; Exodus 34:22). Maanden later vierden ze een ander festival, genaamd het Feest van de inzameling of het Loofhuttenfeest. Dit kwam aan “het einde van het jaar” – het einde van de landbouwcyclus van het jaar aan het einde van de zomer in het Heilig Land – toen de mensen de hele oogst binnenhaalden. In de dagen van de discipelen markeerde het feest van eerstelingen de dag van de Heilige Geest.

De Messiaanse vervulling van dit feest wordt vervuld door de opstanding van Yeshua uit het graf op de sabbat, drie dagen na zijn dood.

%d bloggers liken dit: