Loofhuttenfeest

En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: “Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn. Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gij doen.

Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen.

Dit zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, welke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen, om den HEERE vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankofferen, elk dagelijks op zijn dag, te offeren; Behalve de sabbatten des HEEREN, en behalve uw gaven, en behalve al uw geloften, en behalve al uw vrijwillige offeren, welke gij den HEERE geven zult.

Doch op den vijftienden dag der zevende maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag zal er rust zijn.

En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn.

En gij zult dat feest den HEERE zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren.

Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen; Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God!” (Leviticus 23:34-43)

De naleving van het loofhuttenfeest is opgenomen in Exodus 23:16, 34:22; Leviticus 23:33-43; Numeri 29:12-40; Deuteronomium 16:13-15; Ezra 3:4; en Nehemia 8:13-18. Het Loofhuttenfeest herdenkt hoe de Israëlieten in tenten woonden in de woestijn na hun uittocht uit Egypte. Het is 7 dagen lang en het laatste van de 7 feesten van de Almachtige, volgens Leviticus 23.

Het wordt ook Sukkot genoemd, een Hebreeuws woord voor tenten.  Het was tijdens Sukkot dat de tempel van Salomo werd ingewijd (1 Kon. 8:2). het wordt gevierd op de 15e dag van de zevende maand, Tishrei (varieert van eind september tot eind oktober). Tijdens het bestaan van de Tempel in Jeruzalem was het een van de drie pelgrimsfeesten waarop de Israëlieten het bevel kregen om een pelgrimstocht naar de Tempel te ondernemen.

Het was tijdens het hoogtepunt van dit feest, op de laatste dag van het feest, dat Jezus stond en riep: “Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.”(Joh.7:38)

%d bloggers liken dit: