Het onderhouden van de Wet

Door: Ahch Sandro Somm

Behalve de 10 geboden heeft de Almachtige de Israëlieten meerdere regels gegeven hoe zij moeten leven. Deze leefregels zijn vervat in 5 soorten wetten (zie Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium):

  1. morele Wet (Geen Grensoverschrijdend Gedrag);
  2. burgerlijke Wet (behandel anderen Rechtvaardig);
  3. voedings Wet (Geen Onrein Voedsel eten);
  4. ceremoniële Wet (het houden van de Heilige Sabbat en Feestdagen. Christus hield deze ook zie bijvoorbeeld Lucas 4:16);
  5. slachtoffer Wet (Christus heeft deze Vervuld hij is ons Slachtoffer).

De Israëlieten hielden zich niet aan de Wet en vielen onder de Straf der Wet. Op sommige van deze straffen stond de dood. We vallen nu echter  niet meer onder de Straf der Wet, maar we hebben genade gekregen. Volgens het Bijbels woordenboek betekent genade: tijdelijke gratie, tijdelijke immuniteit. Het offer dat Christus voor ons heeft gebracht geeft ons “Genade” van de onmiddellijke doodstraf van de Wet, zodat we ons kunnen bekeren van onze zonde voordat we sterven of voordat Christus terug komt. Je kunt niet bekeren vanuit je graf.

Begrijp aub dat Yashaya Christus niet gestorven is aan het kruis, zodat wij maar moedwillig kunnen blijven zondigen. Het bloed van Christus (zijn Offer) dekt niet opzettelijke zonde. Zijn offer vervangt de onmiddellijke Straf der Wet voor onze zonde van het Oude Testament (wat vaak de doodstraf als gevolg had).

Wat zegt de Bijbel?

Dit is wat de Bijbel zegt over het houden van de Wet:

“want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig voor God, maar de daders der Wet zullen gerechtvaardigd worden” (Romeinen 2:13). Stellen wij dan door het geloof de Wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de Wet (Romeinen 3:31). Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de Wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! (Romeinen 6:15). Zo is dan de Wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed (Romeinen 7:12).

Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de Wet en in de Profeten geschreven staat (Handelingen 24:14). Want besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden (1 Korinthiërs 7:19). Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over (Hebreeën 10:26).

Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid (1 Johannes 3:4).  Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en Zijn geboden zijn niet zwaar. (1 Johannes 5:3).

Is de wet buiten werking?

Christus zei : Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: eer de hemel en de aarde vergaan, zal er niet één jota of één titel vergaan van de Wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen (Mattheüs 5:17-19).

Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnen gaan, maar wie doe de wil mijns Vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid (Mattheüs 7:21-23). Wanneer gij Mij life hebt, zult gij Mijn geboden bewaren (Johannes 14:15).

En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn Geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de Liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn (1 Johannes 2:3-5)

In het laatste boek en de laatste hoofdstuk van de Bijbel wordt gezegd:

Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. (Revelation 22:14 KJV)

Laat ons de gehele conclusie van de zaak horen: Vrees God en onderhoud zijn Geboden, want dit is de gehele plicht der mensen (Prediker 12:13).

(wordt vervolgd)

%d bloggers liken dit: