Passover

“Zo onderhoudt dan de ongezuurde broden, dewijl Ik even aan denzelfden dag ulieder heiren uit Egypteland geleid zal hebben; daarom zult gij deze dag houden, onder uw geslachten, tot een eeuwige inzetting.” (Exodus 12:17 – SV)

“En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: Wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen: Dit is den HEERE een paasoffer, Die voor de huizen der kinderen Israëls voorbijging in Egypte, toen Hij de Egyptenaars sloeg, en onze huizen bevrijdde! Toen boog zich het volk en neigde zich.” (Exodus 12:26-27 – SV)

“In de eerste maand, aan den veertienden dag der maand, in den avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot den een en twintigsten dag der maand, in den avond. Dat er zeven dagen lang geen zuurdesem in uw huizen gevonden worde, want al wie het gedesemde eten zal, dezelve ziel zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden, hij zij een vreemdeling of een ingeborene des lands. Gij zult niets eten, dat gedesemd is; in al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. Mozes dan riep al de oudsten van Israël, en zeide tot hen: Leest uit, en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen, en slacht het pascha.” (Exodus 12:19-20 – SV)

Passover of Pascha – in het Hebreeuws Pesaḥ – verwijst naar het oude Pascha-offer (bekend als het Paaslam). Het is een feest ter herdenking van de bevrijding van de Hebreeën uit de slavernij in Egypte en het ‘overgaan’ van de vernietigende krachten. Het verwijst ook naar het idee dat God de huizen van de Joden “voorbijging” (pesah) tijdens de 10e plaag op de Egyptenaren: het doden van alle eerstgeborenen, mens en dier. Het feest markeert daarmee de eerste en meest gedenkwaardige gebeurtenis in de geschiedenis van de Israëlieten.  Het vindt zijn oorsprong in het Oude Testament en komt voor in Exodus, Numeri en Deuteronomium.

Pascha begint op de 14e en eindigt op de 20ste dag van de maand Nisan (maart of april). Gedurende deze zeven dagen is alle zuurdeeg – hetzij in brood of een ander mengsel – verboden, en mag alleen ongezuurd brood, worden gegeten. Het ongezuurd brood symboliseert zowel het lijden van de Hebreeën in slavernij als de haast waarmee ze Egypte verlieten in de loop van de uittocht. In hun haast om Egypte te ontvluchten hadden ze niet genoeg tijd te wachten tot het brood was gerezen. Ze aten daarom ongezuurde broden. Pascha wordt dan ook wel het feest van ongezuurde broden genoemd.

Yeshua was een Jood. Hij was besneden en vierde ook Passover. Op de avond van de eerste dag van het Pasach feest hield Hij de laatste keer een avondmaal met zijn discipelen. Matheus 26:26-29 stelt dat Yeshua het brood nam, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen. Toen nam hij de beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: ’Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’. Het verbond dat God met Abraham heeft gesloten en met de nakomelingen van Abraham en hun opkomende geslachten wordt door Yeshua door het uitspreken van deze rede op de avond van Pesach bekrachtigd.

In Leviticus 17:10-16 lezen wij waarom God de Israëlieten een verbod heeft opgelegd om bloed of bloedproducten te consumeren. Want in het bloed zit de ziel. Het vergoten bloed van Yeshua heeft de verzoening bewerkt, zodat de verloren schapen van Israël alsnog bevrijd zouden worden, om de weg terug te vinden naar hun God.

.

%d bloggers liken dit: