De Bijbel

Het eerste geschreven Woord van God: de tien geboden die aan Mozes werden overgeleverd is in 1400 v.Chr verschenen. De   voltooiing van alle originele Hebreeuwse manuscripten die deel uitmaken van de 39 boeken van het Oude Testament was in 500 v.Chr. Rond 130 v. Chr werd  een vertaling uit het Hebreeuws in het Grieks, voltooid voor Griekssprekende Joden. De eerste vertaling van de Schrift in de christelijke jaartelling was in het Syrisch rond 170 na Christus, zoals gesproken wordt in Damascus. De Bijbelvertaalactiviteit verspreidde zich vervolgens vanuit Syrië in de loop van de volgende eeuwen naar Armenië, Georgië, Samarkand en verder. De Septuagint was in dit stadium bijna altijd de brontekst voor het Oude Testament. Dit was de vertaling uit het Hebreeuws in het Grieks. In 600 AD was Latijn de enige taal die voor de Schrift was toegestaan en de bijbel werd vertaald in het Latijn. Thans zijn er meer dan 2376 versies van de Bijbel in 1640 talen.

Nederlands Bijbelgenoodschap Bijbelvertaling

De Bijbelvertaling uit 1951 is in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) geschied. Deze Bijbelvertaling placht men tot de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 ook wel de Nieuwe Vertaling van de Bijbel te noemen. De vertaling, vernoemd naar haar opdrachtgever, was bedoeld als vervanging van de zogenoemde Statenvertaling. De NBG 1951 was lange tijd de meest gebruikte vertaling in de erediensten van de protestantse kerken. Slechts binnen de strengste tak van de orthodox-gereformeerden werd de NBG 1951 niet gebruikt. Het taalgebruik in de NBG ’51 werd van het begin af aan erg ouderwets gevonden. Het gaat hier om archaïsmen als “HERE” voor “Heer”, “gij” in plaats van “jij” of “u” en “zeide” voor “zei”, taalelementen die typerend zijn voor het taalgebruik van de Statenbijbel. Ook versteende Bijbelse uitdrukkingen met naamvallen, zoals “In den beginne” of “tot in der eeuwigheid”, werden overgenomen.

Download hier de PDF van de NBG-vertaling.

Statenvertaling van de Bijbel

Oude Testament is de naam die de eerste christenen gaven aan de bundel joodse boeken die samen de Tenach vormen, de joodse bijbel. Een testament is een verbond, en de christenen wilden een duidelijk onderscheid maken tussen het Oude verbond (dat van God met de mensheid) en het Nieuwe (dat van Jezus met de mensheid). In zijn tweede brief aan de Korinthiërs maakt Paulus voor het eerst gewag van de term Oude Testament (2 Kor. 3:14). In het evangelie van Mattheüs wordt de term Nieuwe Testament geïntroduceerd, tijdens het Laatste Avondmaal (Matth. 26:28).

In het Oude Testament wordt de geschiedenis van het joodse volk en van Israël beschreven. Centraal staat het exclusieve verdrag dat God met het joodse volk sluit. Dit verbond wordt twee maal aangegaan: via Noach na de zondvloed (Genesis 9:8-17), en via Mozes in de Sinaï (Exodus 1920 en 24). Later wordt het enkele malen vernieuwd.

Het overgrote deel van het Oude Testament is in het Hebreeuws overgeleverd. Van een paar delen zijn alleen bronteksten in het Aramees bekend (Daniël 2:4b-7:28, Ezra 4:8-6:18 en 7:11-26 en een paar woorden in Genesis 31:47 en Jeremia 10:11).

Het Nieuwe Testament handelt -kortweg- over leven en leer van Jezus, een joodse leraar/profeet met revolutionaire ideeën die waarschijnlijk in de eerste decennia van de eerste eeuw leefde. Het Nieuwe Testament is geheel in het Grieks overgeleverd.

In de inleiding tot het Nieuwe Testament in de oorspronkelijke editie van de Statenvertaling wordt aan de hand van tientallen passages getoond hoe in het Oude Testament al voorspeld wordt wat in het Nieuwe Testament beschreven wordt.

Download hier de PDF van de Statenvertaling.

Sranan Tongo Vertaling van het Nieuwe Testament

Ini a buku disi den puru a Owru Testamenti di ben skrifi na ini a Hebrewtongo nanga a Arameetongo èn a Nyun Testamenti di ben skrifi na ini a Grikitongo poti na ini a Sranantongo, sondro fu kenki a gronprakseri fu a boskopu. Den suku tu fu du en tapu wan fasi di makriki fu leisi èn di krin fu ferstan. Den ben pristeri a Nyun Testamenti na ini a yari 2002. Baka dati den bigin na ini 2004 fu poti a Owru Testamenti na ini Sranantongo. Den kenki son sani ini a Nyun Testamenti fu a kan fiti moro bun nanga a Owru Testamenti fu wi kan abi a heri Wortu fu Gado ini Sranantongo. Den e taki Masra Gado grantangi fu di A ben yepi den fu klari a wroko, èn den e howpu tak’ a Bijbel disi sa yepi sma fu kon ferstan Gadowortu moro bun.

Download hier de PDF van de Sranan Tongo vertaling van het Nieuwe Testament.

De Hebreeuwse Bijbel

De Hebreeuwse taal zit vol geheimen en inzichten. Het eerste vers in de Bijbel luidt: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’. In het Hebreeuws klinkt het vers zo: ‘Bereshit Bara Elohim et HaShamayim we’et Ha’Aretz’ – בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵתָּׁמהַשִם וְאֵת הָאָרֶץ

in de Hebreeuwse Bijbeltekst bestaat dit vers uit zeven eenvoudige woorden, die we vandaag de dag nog steeds gebruiken in de gewone Hebreeuwse omgangstaal.
Zoals het woord Bereshit voor begin, hoewel we in het woord Bereshit ook het woord voor ‘hoofd’ – Rosh – vinden, omdat het hoofd het begin is van ons lichaam.
Bara betekent gemaakt, geschapen.
Elohim is een naam voor God, waarbij Elohim op zich een meervoud is.
Het woord Shamayim betekent de Hemel, en bevat het woord voor water, Mayim, want hemel en lucht zijn gemaakt van water.

In de spreektaal is Aretz het land, maar in het eerste Bijbelvers en de volgende betekent dit woord de aarde, de wereld of de planeet. Want God heeft de aarde in zes dagen geschapen, of heeft God alleen het Beloofde Land in zes dagen geschapen? Overigens zijn er interessante bijbel­inter­pretaties hierover.

Ook over het onvertaalbaar woordje et na ElohimEt is geschreven met de eerste en laatste letters van het Hebreeuwse alfabet, dat is Alef (א) en Tav (ת). Als zodanig kan men dit ook zo lezen: ‘In het begin schiep God Alef en Tav, het begin en het einde.’

De Hebreeuwse taal zit vol met mysteries en waardevolle inzichten, waarvan vele niet direct herkenbaar zijn als we de Bijbel voor het eerst lezen. Vaak is het pas op de 100ste lezing dat de volledige betekenis duidelijk wordt.

Download hier een pdf van de Hebreeuwse Bijbel.

Bron: Messianieuws

The Zondervan Bible Dictionary

Door Zondervan 1967

De Bijbel is duizenden jaren geleden geschreven voor een gehoor dat allang voorbij is. Dit leidt vaak tot misverstanden, verkeerde interpretaties of het volledig missen van de betekenis van bepaalde passages. Met de Zondervan Bible Dictionary kun je informatie opzoeken om de context van de verzen die je leest beter te begrijpen.

De Zondervan Bible Dictionary bevat:

  • Een woordenboek met praktische informatie over duizenden onderwerpen
  • Een actuele index van bijna 150 algemene onderwerpen die in de Bijbel worden behandeld
  • Een inleidend overzicht van de Bijbel, bijbelse geschiedenis en bijbelse cultuur

Deze gids staat boordevol informatie en handige illustraties en kan u helpen de Bijbel, de mensen erin, de locaties van de verhalen en beter te begrijpen. U krijgt een vollediger beeld van het verhaal en begrijpt de les erachter beter.

Of je nu een pastoor bent, een leek, of gewoon geïnteresseerd in het bestuderen van bijbelse tijden, de Zondervan Bible Dictionary zal je bijbelstudietijd naar een heel nieuw niveau tillen.

%d bloggers liken dit: