Klassieken

The Book of Enoch the Prophet

Het Boek van Henoch of Enoch is een oude Hebreeuwse apocalyptische religieuze tekst, door de overlevering toegeschreven aan Henoch, de overgrootvader van Noach. Henoch bevat uniek materiaal over de oorsprong van demonen en reuzen, waarom sommige engelen uit de hemel vielen, een verklaring waarom de zondvloed in Genesis moreel noodzakelijk was, en een profetische uiteenzetting van de duizendjarige regering van de Messias.

De oudere secties (voornamelijk in het Boek van de Wachters) van de tekst worden geschat op ongeveer 300-200 v.Chr.  En het laatste deel (Boek der gelijkenissen) waarschijnlijk tot 100 v.Chr.

Diverse Aramese fragmenten die in de Dode Zeerollen zijn gevonden, evenals Griekse en Latijnse fragmenten, zijn het bewijs dat het boek Henoch bekend was bij Joden en vroege christenen uit het Nabije Oosten. Dit boek werd ook geciteerd door enkele schrijvers uit de eerste en tweede eeuw, zoals in de Testamenten van de Twaalf Patriarchen. Auteurs van het Nieuwe Testament waren ook bekend met een deel van de inhoud van het verhaal.

Een kort gedeelte van 1 Henoch (1: 9) wordt geciteerd in de nieuwtestamentische brief van Judas, Judas 1: 14-15, en wordt daar toegeschreven aan ‘Henoch de zevende vanaf Adam’ (1 Enoch 60: 8). Verschillende exemplaren van de eerdere secties van 1 Enoch werden bewaard tussen de Dode-Zeerollen.

Het boek der Oprechten

In de bijbel wordt 2 keer verwezen naar het boek der Oprechten, een keer in Josua 10:13 en 1 keer in 2 Samuel 1:18, doch nergens in de bijbel is dat boek te vinden. Dank zij het internet is dat nu wel te vinden. Bij het lezen is duidelijk te merken, dat het Boek een ware aanvulling is op de bijbel.

The Book of Jubilees

Het boek Jubileeën, een Joodse hervertelling van Genesis en de eerste helft van Exodus, was een belangrijk werk voor de gemeenschap van de Dode-Zeerollen. Deze gids volgt het format van deze succesvolle serie en geeft een inleiding tot jubilea die de datering, de tekstuele geschieden is en het doel ervan behandelt; een overzicht van de theologische leringen en thema’s; en een sectie-voor-sectie commentaar dat een vergelijking bevat van de verschillen met Genesis en de betekenis en nadruk van elke sectie. Dit boek biedt, door de leidende autoriteit op het gebied van jubilea, de allerbeste introductie voor de student en geleerde tot een van de belangrijkste teksten van het vroege Jodendom.

The Dead Sea Scrolls

De Dode-Zeerollen zijn oude joodse religieuze manuscripten die zijn gevonden in de Qumran-grotten in de Woestijn van Judea, nabij Ein Feshkha aan de noordelijke oever van de Dode Zee op de Westelijke Jordaanoever.

Ze vertegenwoordigen een omvangrijke verzameling Joodse documenten, een echte “bibliotheek”, daterend uit de derde eeuw voor Christus en de eerste eeuw na Christus.  De ‘bibliotheek’, die de grootste manuscriptvondst is uit de twintigste eeuw, toont ongetwijfeld de rijke literaire activiteit van Jodendom uit de Tweede Tempelperiode en werpt inzicht in eeuwen die voor beide cruciaal zijn Jodendom en Christendom. De bibliotheek bevat enkele boeken of werken in een grote aantal exemplaren, maar andere worden slechts fragmentarisch weergegeven door losse stukjes van perkament. Er zijn tienduizenden scrollfragmenten. Het aantal verschillende composities vertegenwoordigd bijna duizend, en ze zijn geschreven in drie verschillende talen: Hebreeuws, Aramees en Grieks.

The Antiquities of the Jews

Door Flavius Josephus

Het bevat een verslag van de geschiedenis van het Joodse volk. In de eerste tien delen volgt Josephus de gebeurtenissen in de historische boeken van de Hebreeuwse Bijbel, te beginnen met de schepping van Adam en Eva. De tweede tien delen vervolgen de geschiedenis van het Joodse volk voorbij de bijbelse tekst en tot aan de Joodse oorlog.

De werken van Flavius Josephus, geboren in een priesterlijke en koninklijke familie, met name de oorlogen en de geschiedenis van de Joden, behoren tot de belangrijkste historische verslagen uit de eerste eeuw na Christus. De Romeins-Joodse historicus, evenals het beschrijven van de Joodse geschiedenis en religie voor zijn Romeinse publiek, documenteerde ook de val van Jeruzalem. De verschillende verslagen van Josephus bevatten een uitgesproken pro-Romeinse inslag tot op het punt van verdraaiing toe, maar hij
biedt niettemin veel nauwkeurig, waardevol inzicht
in het jodendom van de eerste eeuw en de achtergrond van het vroege Christendom. Van bijzonder belang voor mensen in alle
eeuwen zijn de verwijzingen van de historicus naar Johannes de Doper geweest, Jezus, en Jezus’ broer Jacobus in de hoofdstukken 18 en 20 van ‘The Antiquities of the Jews.’

Light and Truth

Door Robert Benjamin Lewis (1844)

Dit boek is door geleerden geselecteerd als cultureel belangrijk, en maakt deel uit van de kennisbasis van de beschaving zoals wij die kennen. Dit werk is gereproduceerd van het originele artefact en blijft zo getrouw mogelijk aan het originele werk. Daarom ziet u de originele copyrightreferenties, bibliotheekstempels (aangezien de meeste van deze werken zijn ondergebracht in onze belangrijkste bibliotheken over de hele wereld) en andere aantekeningen in het werk.

Dit werk is in het publieke domein in de Verenigde Staten van Amerika en mogelijk in andere landen. Binnen de Verenigde Staten mag u dit werk vrij kopiëren en verspreiden, aangezien geen enkele entiteit (particulier of bedrijf) auteursrecht heeft op de inhoud van het werk.

Als reproductie van een historisch artefact kan dit werk ontbrekende of wazige pagina’s, slechte afbeeldingen, foutieve markeringen enz. bevatten. Geleerden zijn van mening, dat dit werk belangrijk genoeg is om te worden bewaard, gereproduceerd en algemeen beschikbaar gesteld.

The Willie Lynch Letter and The Making of a slave

The Willie Lynch Letter and The Making of A Slave is een toespraak van Willie Lynch voor een publiek aan de oever van de James River in Virginia in 1712 over de controle over slaven binnen de kolonie. De spreker, William Lynch, zou een slaveneigenaar zijn geweest in West-Indië, en werd in 1712 naar Virginia geroepen; gedeeltelijk vanwege verschillende slavenopstanden in het gebied voorafgaand aan zijn bezoek, en vooral vanwege zijn reputatie een autoritaire en strikte slavenmeester te zijn. De Willie Lynch Letter is een verslag van een korte toespraak van Willie Lynch, waarin hij andere slavenhouders vertelt dat hij het ‘geheim’ heeft ontdekt om tot slaaf gemaakte Afrikanen te beheersen door ze tegen elkaar op te zetten.

View of the Hebrews 1825

Door: Ethan Smith

In zijn boek “View of the Hebrews” uit 1825 suggereert ds. Ethan Smith dat indianen afstammelingen zijn van de tien verloren stammen van Israël. Deze stammen zouden zijn verdwenen nadat ze in de 8e eeuw BC door de Assyriërs gevangen waren genomen.

Smith’s speculatie was geïnspireerd door de apocriefe 2 Ezra 13:41, waarin staat dat de tien stammen naar een ver land reisden, “waar nooit de mensheid heeft gewoond” – wat Smith interpreteerde als Noord-Amerika. Smith probeerde de Indianen te redden van de hedendaagse mythe dat terpenbouwers een apart ras zijn door de inheemse bevolking ‘potentiële bekeerlingen te maken die redding waardig’ zijn.

“Als onze inboorlingen inderdaad uit de stammen van Israël komen, ” schreef Smith, “zouden Amerikaanse christenen zich heel goed moeten kunnen indenken, dat een belangrijk doel van hun erfenis hier is, dat ze een primaire agentschap mogen hebben om die ‘verloren schapen van het huis van Israël’ te herstellen.”

Het Boek van Mormon heeft een aantal thematische elementen gemeen met View of the Hebrews. Beide boeken citeren uitvoerig uit de oudtestamentische profetieën van het boek Jesaja; beschrijven de toekomstige bijeenkomst van Israël en het herstel van de tien verloren stammen; stellen voor om de Nieuwe Wereld vanuit de Oude te bevolken via een lange zeereis; verklaren een religieus motief voor de migratie; verdelen de migranten in beschaafde en onbeschaafde groepen met lange oorlogen tussen hen en de uiteindelijke vernietiging van de beschaafden door de onbeschaafden; nemen aan, dat indianen afstammen van Israëlieten en hun talen uit het Hebreeuws; omvatten een regeringswisseling van monarchie naar republikeins; en suggereren dat het evangelie in het oude Amerika werd gepredikt.

Vroege Mormonen haalden af ​​en toe de kijk op de Hebreeën aan om de authenticiteit van het Boek van Mormon te ondersteunen. In de 20e eeuw merkten mormoonse geleerden de parallellen op tussen de visie op de Hebreeën en het Boek van Mormon en suggereerden dat Joseph Smith de visie op de Hebreeën als bron had gebruikt bij het samenstellen van het Boek van Mormon, of dat hij op zijn minst werd beïnvloed door de populaire 19e-eeuwse ideeën die in het eerdere werk werden uiteengezet. Het is niet bekend of Joseph Smith toegang had tot View of the Hebrews toen hij het Boek van Mormon dicteerde; hij citeerde wel uit View of the Hebrews in 1842.

Ethan Smith (1762–1849) was een congregationalistische predikant uit New England. Smith diende meerdere jaren achtereen gemeenten in New Hampshire, Vermont en Massachusetts. Hij aanvaardde een aanstelling als “City Missionary” in Boston. Hij diende ook als predikant voor leegstaande preekstoelen.

The Outline of History

Door: G. Welles (1920)

The Outline of History, met als ondertitel ‘The Whole Story of Man’ of ‘Being a Plain History of Life and Mankind’, is een werk van HG Wells dat voor het eerst verscheen in een geïllustreerde versie van 24 tweewekelijkse afleveringen vanaf 22 november 1919 en werd in 1920 in één boek uitgegeven. Het verkocht meer dan twee miljoen exemplaren, werd in vele talen vertaald en had een aanzienlijke invloed op het geschiedenisonderwijs aan instellingen voor hoger onderwijs.

In zijn klassiek werk verifieert Wells, dat de Edomieten millennia geleden “Joden” werden, maar dan gaat hij verder en geeft ons een ander spoor in het correct identificeren van de mensen van vandaag “die zichzelf Joden noemen” met een Turks volk in Zuid-Rusland (de Khazaren) dat ook “ook Jood werd” en beiden vormen de huidige Joden. De heer Wells concludeert: “Het grootste deel van het jodendom was nooit in Judea en was ook nooit uit Judea gekomen.”

Nobody Knows My Name

Door: James Baldwin (1961)

Dit boek is een verzameling van 13 essays, waarvan de titel suggereert dat Baldwin gaat ingaan op ‘het rassenprobleem’. Dat wordt zeker meer dan aangestipt; het maakt deel uit van de lijm die het boek bij elkaar houdt. Maar de collectie is veel meer dan dat. Het algemene thema gaat over ‘wat het betekent om mens te zijn’. En het ‘probleem’ van zwart zijn – hier over het algemeen – is minder het probleem van degenen die zwart zijn, dan degenen die dat niet zijn. ~ wat natuurlijk racisme is.

De essays zijn eind jaren ’50 geschreven. Ze zijn niet alleen ‘van historisch belang’. Ze blijven grotendeels spreken tot de wereld van de Amerikaan. Ze spreken tot een Amerika, dat na al die jaren, nog steeds zijn identiteit moet beheersen en zijn belofte moet nakomen.    

Deze verzameling verhelderende en diepgevoelige essays, verteld met Baldwins kenmerkende onwankelbare eerlijkheid, behandelt onderwerpen variërend van rassenverhoudingen in de Verenigde Staten tot de rol van de schrijver in de samenleving, en biedt persoonlijke verslagen van Richard Wright, Norman Mailer en andere schrijvers.

Dit is een nauwkeurige weergave van het Afrikaans-Amerikaanse bevrijdingsconflict. Deze verzamelde overpeinzingen hebben een superieure manier om ons inzicht te geven in de identiteitscrisis van Amerika. Ze dienen als een compleet instrument om de onderliggende problemen van Amerika’s oudste en meest onderdrukte demografische groep te onderzoeken.

James Baldwin is de identiteitsdiefstaladviseur van Black America. Een rode draad in zijn essays is de zoektocht naar persoonlijke integriteit. Zijn genialiteit ontwaakt in zijn uitleg. Nogmaals, ditzelfde onderwerp speelt zich af in de context van verschillende plaatsen. Baldwin was loyaal aan een doel dat in Amerika in de vergetelheid was geraakt, namelijk het verlossen van de spirituele gezondheid van de nakomelingen van Afrika. Terwijl we verdrinken in een zee van valse identiteiten, brengt hij op aangrijpende wijze de onophoudelijke problemen waarmee we worden geconfronteerd aan de oppervlakte.

Vermeerder uw kennis

%d bloggers liken dit: