Dag van Verzoening

De Verzoendag of Yom Kipur is een dag waarop de zonden worden beleden in vasten, bidden, zich onthouden van fysieke genoegens, niet werken en dankzegging voor het offer dat de Almachtige gezonden heeft door de Messias.  Het is ook een dag van het oordeel van de Almachtige. Daarom had Israël een offer nodig ter verzoening van hun zonden.

Slechts enkele maanden nadat het volk Israël Egypte verliet in het jaar 2448 na de schepping, zondigden ze al door een gouden kalf te aanbidden. Mozes beklom de berg Sinaï en bad tot God om hen te vergeven. Na 40 dagen op de berg werd volledige goddelijke gunst verkregen (Exodus 24). De dag dat Mozes de berg afdaalde (de 10e van de Hebreeuwse maand Tishrei) zou voor altijd bekend staan als de Grote Verzoendag – Yom Kippur. Meestal valt de dag in September of October.

En de Here sprak tot Mozes: “Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de Here een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de Verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de Here, uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal Ik verdelgen uit het midden van zijn volk. Generlei arbeid zult gij verrichten: het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand, des avonds, van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren… Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de Here, zeven dagen lang.” (Leviticus 23:27-34)

%d bloggers liken dit: